Vindkraften får våra vatten att haverera

Vindkraften är endast ett komplement till Sveriges kraftproduktion. Vindkraften kan inte producera sin energi själva utan måste ha hjälp av andra kraftslag som backar upp.

I Sverige finns stor kapacitet med vattenkraft vilken är gynnsam att utnyttja som reglerresurs.

Den planerade storskaliga utbyggnaden av vindkraften ställer ökade krav på övriga kraftproducenter. Vattenkraften måste fullt ut kunna utnyttjas som reglerresurs.

Därför finns det skäl att uppmärksamma att nya vattendomar kommer att reglera vattenkraften ännu hårdare.

Det ser vi redan nu då Vattenfall har fått tillstånd för ökad vattenföring i sina 5 stora kraftstationer i Indalsälven.

Det blir likadant uppströms i Jämtland.

Hårdare reglering och vattenföring.

Vattnet kommer att stiga och sjunka mer frekvent än förut. Det kommer att gå snabbare och mera oregelbundet från högre till lägre nivåer.

Från Ottsjön, Handöl, Helgesjön, Anjan, Burvattnet, Korsvattnet med flera.

Vattendrag som Storån, Åreälven, Långan, Hårkan och ut i Storsjön. Vidare genom Krokom, Östersund och Ragunda kommuner och till slut genom Bergeforsens kraftstation och ut i havet. Indalsälven byter skepnad liksom de övriga utbyggda älvarna i norra Sverige. 

Dessutom kommer vattenkraftstationerna behöva uppgraderas för ev kommande vindindustri. Det innebär dyrare kWh för dig som elkund.

En storskalig utbyggnad av vindkraft ställer också ökade krav på stamnätets överföringsförmåga. Beroende på storlek av utbyggnaden så kommer nya stamnätsledningar att behöva byggas.

I och med att alla elnätsbolag i Sverige köper och säljer energi via stamnätet tecknar dessa ett abonnemang hos Svenska Kraftnät. Alla omkostnader hos Svenska Kraftnät betalas just via våra elnätsfakturor.

I en sammanfattning där Svenska Kraftnät belyser konsekvenserna av en storskalig utbyggnad av vindkraft (Dnr 617/2008/AN40) beskriver de i rapporten så här: 

”För kraftsystemet i stort är det tekniskt och ekonomiskt mer gynnsamt med utbyggnad i de södra delarna av landet”.

Norra Sverige riskerar åter att hamna i samma fälla som när vattenkraften byggdes ut. Vindindustrin drabbar alla.

Hur kan man då kalla den slumpmässiga produkten för grön el när redan utbyggda magasin, åar och älvar ska plågas ännu mer?

Vindindustrin sköter sig själv och skiter i alla andra helt enkelt.

Det här är något att tänka på när vindindustrin utan lokal förankring vill arrendera marker i Jämtland och Härjedalen. 

Ragundadalen och Offerdal är starka förebilder och ambassadörer för nyinflyttning. De värnar om det lokala initiativet och visar urkraften i människorna som lever i de vackra bygderna.

Hur kan miljön bli bättre när ”Den gröna given” uppmanar oss att konsumera mera? 

Från en miljövän.

Powered by Labrador CMS