Varför är inte Svenska Kraftnät med i planeringen av vindkraft?

Krokoms kommun är till ytan mer än dubbelt så stor som Blekinge län men med en befolkning som bara är en tiondel av Blekinges. Inte undra på att vindkraftsindustrin kastar begärliga blickar på kommunen.

Länsstyrelsen har följaktligen uppmanat Krokom att revidera den gällande översiktsplanen vad gäller vindkraft, helt i linje med politiska direktiv utfärdade av regeringen Löfven.

Nu tvingas kommunen att utforma en ny vindbruksplan och den måste godkännas av Länsstyrelsen, tro inget annat. Revideringen innebär ett stort arbete enligt en nyhetsartikel i tidningen den 24 juni. ”Samtliga områden behöver prövas igen utifrån nationella och regionala mål, lagstiftning, vindförhållanden, riksintressen, ny teknik, målkonflikter och lokal opinion”.

I så gott som all debatt och planläggning av vår elförsörjning negligeras eller ”glöms”

den myndighet bort som har det yttersta ansvaret för att landets elsystem fungerar driftsäkert och levererar elström när du slår på en strömbrytare. Så också i Krokom.

Svenska Kraftnät (SvK) får inte vara med bland alla de intressen som måste värderas och tas hänsyn till vid utformningen av en ny vindbruksplan. Det kanske gick bra för några år sedan men i takt med ett allt större inslag av väderberoende elproduktion i vår elförsörjning har SvK gjort det allt tydligare vad myndighetens ansvar för driftsäkerheten egentligen innebär. En ytterligare storskalig utbyggnad av vindkraft är inte förenlig med SvK’s uppgift att utöva sitt systemansvar.

Kärnan i SvK’s budskap är att myndigheten skall säkerställa att samtliga anslutande parter i ett elnät, det vill säga produktionskällor, elnät och elkonsumenter, ska uppfylla krav på driftsäkerhet. Alla måste bidra, alltid. Även den mest hängivne vindkraftentusiast erkänner nog att härvidlag har vindkraft uppenbara brister. Utan vind bidrar inte vindkraft till något alls, varken elström eller driftsäkerhet.

Krokom kan nu bland landets kommuner ”gå före och visa vägen” som det gärna heter när energipolitik skall beslutas. Låt Svenska Kraftnäts varning för mer väderberoende elproduktion i elsystemet bli en del av beslutsunderlaget. Läs myndighetens ”Yttrande angående föreslagen nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad”. Där finns argumenten. Yttrandet finns publicerat på Svenska Kraftnäts hemsida.

Einar Fjellman

Powered by Labrador CMS