Utveckla busstrafiken och behåll parkeringarna i centrum

Så här kan den dåliga luften åtgärdas utan att skada centrumhandeln.

Östersund har stora problem med luftkvaliteten på de större gatorna runt centrum. Kommunens åtgärdsprogram innehåller insatser som bättre och tidigare sopning, bättre sand och starkare asfalt. Självklara insatser, men kommunen konstaterar själv att dessa åtgärder långt ifrån är tillräckliga.

Förslaget är därför att drastiskt minska de kommunala parkeringsplatserna i centrum med 300 platser. Det är ett förslag som dels är dåligt underbyggt dels får mycket stora konsekvenser för handel, restauranger och annan service i centrum. Stadsmiljöföreningen föreslår istället att kommunen kraftfullt måste satsa på en utbyggd och attraktiv kollektivtrafik.

Problemen med de höga partikelhalterna i luften är främst efter Färjemansgatan, Rådhusgatan, Strandgatan och Gränsgatan, dvs gatorna runt centrum och är direkt beroende av omfattningen på trafiken.

Kommunen vet emellertid inte hur stor andel av trafiken på dessa gator som skall in till centrum eller är på väg förbi. En kvalificerad uppskattning är att trafiken som passerar centrum är större än den som skall in i stadskärnan.

Förslaget att minska antalet parkeringsplatser blir då obegripligt och medför säkert att fler åker till Lillänge eller andra köpcentra för att handla eller åker runt centrum för att söka en parkeringsplats. Resultatet kan bli att trafiken ökar men besökarna i centrum blir färre.

Centrumhandeln står inför några svåra år. Inflationen gör att köpkraften minskar drastiskt. Det går främst ut över färre restaurangbesök och den typ av handel som finns i centrum. Etableringen av Bauhaus påverkar också centrumhandeln negativt. Stadsmiljöföreningen värnar om en levande stadskärna med butiker, restauranger och många besökare och motsätter sig förslaget att kraftigt minska antalet allmänna parkeringsplatser i centrum.

Vad ska då kommunen göra för att klara miljökvalitetskraven för luftkvaliteten. Förslagen måste vara utformade så att de både minskar biltrafiken till centrum och förbi centrum, men fortfarande gör det lätt att nå centrum. En kraftfull satsning på kollektivtrafiken, tror vi, är den enda lösningen. Östersunds kommun behöver ett kollektivtrafiklyft!

Länstrafikens förslag till omläggning av stadstrafiken är i grunden bra. Det innebär en förbättring av turtätheten vilket är helt nödvändigt. Förslaget har dock svagheter och det är linjedragningarna.

För att kraftigt öka andelen som åker med buss måste trafiken attrahera de som åker från bostad till arbete och skola. Det är där som den stora potentialen för ett ökat bussresande och en minskad biltrafik finns. Linjerna ska då passera de större bostadsområdena och framförallt de stora arbetsplatserna, på så kort tid som möjligt. Det gör inte förslaget med Östersundslänken. Kommunen måste ändra fokus i planeringen för stadstrafiken och inrikta sig i första hand på arbetsplatsresorna.

Utöver detta måste kommunen snarast genomföra den föreslagna omläggningen av trafiken från och till Brunflo, Krokom och Lit, anlägga välbelägna infartsparkeringar och lägga fram förslag som gör det ekonomiskt fördelaktigt att åka stadsbuss.

Satsa på kollektivtrafiken och låt bli parkeringsplatserna!

Stadsmiljöföreningen Östersund

Powered by Labrador CMS