Nu får det snart vara nog!

Jämtland Härjedalen är ett av de län i landet som får absolut lägst tilldelning av medel till transportinfrastruktur som väg och järnvägar. Oavsett om vi räknar tilldelade resurser per mil statlig väg eller per invånare så är länet en av de största förlorarna med bara en tiondel av rikssnittet vad gäller den nationella potten.

När det gäller länsvägarna tilldelas Jämtland Härjedalen endast en tredjedel av vad t ex Blekinge får som har ungefär lika många invånare men betydligt mindre yta och färre vägar. Nyligen sänkte Trafikverket trots ihärdiga protester hastigheten på E45:an och snart har vi liknande sänkning att vänta på E14. Detta försvårar och förhindrar den regionala tillväxten i länet och ökar restider för framför allt alla som arbetspendlar. En försämrad tillgänglighet inom och till länet är bara en i raden av försämringar som pågår just nu.

Det senaste är Trafikverkets förslag som föreslår att ett flertal vägsträckor i länet inte längre ska vara av riksintresse:

Väg 84 Riksgränsen Norge – länsgräns Gävleborgs län Väg 87 Östersund – länsgräns Västernorrlands län Väg 315 Hedeviken – länsgräns Västernorrlands län Väg 321 Svenstavik – Mattmar Väg 340 Krokom – Valsjöbyn – Riksgränsen Norge Väg 346 Hoting – länsgräns Västernorrlands län Väg 605.2 Anslutning Östersunds flygplats

Detta är förstås inte accepterbart. Trafikverket redogör inte varför dessa vägsträckor föreslås klassas ned och redovisar inte heller vilka konsekvenser förslaget skulle få i praktiken.

Flera av de föreslagna vägsträckorna är viktiga gränsöverskridande stråk för turisttrafiken och flera är dessutom utpekade som godsled för farliga transporter.

Vi kan också konstatera att E14 Förbifart Brunflo inte längre finns med i listan som riksintresse, trots att åtgärden i stort sett är färdigplanerad av Trafikverket och väntar på beslut.

Region Jämtland Härjedalen har naturligtvis reagerat och agerat mot Trafikverkets förslag och har också påtalat att Inlandsbanan som idag har fjärrtransporter med både gods- och persontrafik borde uppfylla kriterierna för riksintresse!

Elise Ryder Wikén (M) Ordförande Regionala utvecklingsnämnden

Powered by Labrador CMS