Sveriges sämsta vägar

I en färsk rapport från Transportföretagen får vi i Jämtland Härjedalen återigen bekräftat att vi har ett vägnät i totalt förfall. Analysen visar att mer än var femte statlig väg i Jämtlands län är i mycket dåligt skick, näst sämst i landet!

Publicerad

Transportföretagen har beräknat dagens underhållsskuld och hur underhållsskulden beräknas växa till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet. Underhållsskulden är kostnaden för att åtgärda de vägar som är i mycket dåligt skick. Dagens underhållsskuld i Sverige är 19,7 miljarder kronor. 2030 beräknas skulden ha växt till 42 miljarder kronor om inte vägunderhållet får mer resurser. Om vägarnas standard ska förbättras jämfört med idag krävs ännu mer. För att minimera underhållsskulden till år 2030 krävs det 7,1 miljarder konor per år fram till 2030.

Om inte det tillförs mer medel så kommer Trafikverket att tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken, med konsekvensen att gapet mellan land och stad ökar ytterligare.

I höstas framförde Region Jämtland Härjedalen mycket kritiska synpunkter på Trafikverkets förslag med sänkta hastigheter istället ökat underhåll, tyvärr för döva öron. Vägunderhållet är nu så rejält eftersatt i stora delar av Jämtlands län att trafiksäkerheten är satt ur spel. Och istället för att åtgärda problemen genomförs nu hastighetssänkningar på löpande band. Något som riskerar att få mycket negativa konsekvenser för både invånare, företag och regionens framtida utveckling.

Vår tydliga uppmaning till Regeringen och Trafikverket är att nu snabbt förändra modellen för hur medlen till vägunderhåll fördelas i kombination med dubblerade underhållsanslag.

Elise Ryder Wikén (M) Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Karin Thomasson (MP) 1:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden Jörgen Larsson (C) Ledamot Regionala utvecklingsnämnden Annika Nordell (L) Ledamot Regionala utvecklingsnämnden Stefan Nilsson (KD) Ledamot Regionala utvecklingsnämnden Britt-Inger Roos (C) Ledamot Regionala utvecklingsnämnden Johannes Andersson (C) Ledamot Regionala utvecklingsnämnden

Powered by Labrador CMS