Svar på insändare om ny skola i Rötviken

Svar på insändare från Johanna Willman i ÖP angående  "Ny skola i Rötviken är ett steg i rätt riktning".

Johanna skriver i en tidigare insändare 220324 att en ”majoritet av oss föräldrar har tydligt förmedlat att vi vill se en central placering”. Just idag är det 10 familjer som har 11 skolbarn och 6 förskolebarn (3 syskonpar) inskrivna inom skola och förskola. Av dessa barn är några frånvarande under vintern av olika skäl. 

Det har efterfrågats en utökning av de två tjänster som bemannar Vikebo. Detta för att klara öppethållande 06-18 samt möjlighet till raster med mera. 

Med anledning av detta föreslogs samlokalisering med samordningsvinster genom en flytt av förskola/fritids till Valsjöbyns skola. 

Att en samlokalisering ger flera positiva effekter inte minst för barnen har förespråkats flera gånger, samt även samordningsvinster, förbättrad arbetsmiljö, mindre ensamarbete.  

Jag håller med, det är positivt att fritids förläggs i anslutning till skolan, om jag förstått rätt är det dessutom numera ett krav. Skola och fritids ska vara i närheten av varandra.    

Jag argumenterar för ett ansvarsfullt användande av skattemedel. Vilket alternativ som beslutas är upp till våra politiker. Kostnader för de olika alternativen är enligt underlag från kommunchefen. 

Alla goda investeringar för barnen ger avkastning i framtiden. När det gäller vuxna med NPF-diagnos har jag i mitt yrke träffat alltför många som kunde ha fått ett helt annat liv med andra förutsättningar redan från förskolan.  

Skolbyggnaden i Valsjöbyn är enligt kommunens bedömning i fullgott skick. Med dagens byggmaterial finns alla möjligheter att avskärma och göra små grupprum, dämpa störande ljud till relativt låg kostnad. Varför har det inte redan genomförts? Du har ju kämpat för anpassningar till ditt barn som går på skolan. 

Vet du säkert att ingen ingen utvärdering ur NPF-perspektiv genomförts?  Att dra alla barn med NPF-diagnos ”över en kam” blir missvisande då det finns stora skillnader mellan individer och deras behov. Vet du om det gjorts utvärdering/anpassning utifrån NPF-perspektiv på Vikebo förskola/fritids för dessa barn?  

Om det skulle byggas en ny skola i Rötviken blir besparingar det första som måste genomföras eftersom skolbudgeten inte är tillräcklig. Gissningsvis genom personalneddragningar, om nu inte kommunen kan skjuta till mer pengar förstås. Det underlättar inte för rekrytering.

Jag vidhåller att den största risken för försämrat lärande är brist på behöriga lärare och pedagoger! Om det finns kompetens och kontinuitet, så finns förutsättningar för att jobba med sinnesintryck och fokus.  

Jag vidhåller att vårdnadshavare efterfrågar är bra lärare, studiero samt en bra utemiljö för att ge barnen utlopp för sin energi. Även om du Johanna inte delar min åsikt. 

Miljöaspekter och miljöpåverkan är ytterligare perspektiv att diskutera!

Politiker satsa seriöst på 

- att rekrytera lärare och pedagoger som vill bosätta sig här

- att utveckla bygden genom olika insatser för fler bostäder 

- att öka inflyttning 

- att samverka med arbetsgivare på andra sidan gränsen till Norge där det finns arbetstillfällen.  

- att väga in miljöaspekter

Fortsätt använda en fullt fungerande skola istället för att bygga nytt! 

Använd våra skattemedel med förnuft!

Eva Andersson i Valsjöbyn

Powered by Labrador CMS