Gudrun Öjbrandt, chef för  Vård- och socialförvaltningen
Gudrun Öjbrandt, chef för Vård- och socialförvaltningen

Socialnämnden i Strömsund back 23,5 miljoner förra året

Socialnämndens verksamheter visar för 2020 ett underskott på totalt 23,5 miljoner. Prognosen har under året legat på cirka minus 21 miljoner. Socialchefen Gudrun Öjbrandt uppger att en del av förklaringen är en ovanligt hög sjukfrånvaro med ett stort behov av vikarier och extrapersonal. Bemanningsbehov har också givit ökade kostnader för övertidsarbete när det saknats extra personal att tillgå.

Publicerad

– Vi har 343 miljoner i omslutning, men underskottet är på en nivå som jag självklart inte alls kan vara nöjd med. Vi ska fortsätta att jobba inom ramen som fullmäktige tilldelat oss, men det är stora svårigheter att finna sig inom ramen. Vi har gjort allt för att se över verksamheterna, säger Gudrun Öjbrandt.

I budgetredovisningen till socialnämnden framgår att Individ- och familjeomsorgen har ett underskott på drygt 21 miljoner, där placeringskostnaderna för barn och unga samt för vuxna utgör den största delen med minus 12,9 miljoner.

– Vi behöver titta på alla delar med fokus på placeringskostnaderna, men det är inget man kan ställa till rätta med ett trollspö. Det är en komplex verksamhet med många grenar. Det är placeringskostnader, vård och behandling, placering i familjehem som ibland är förstärkta och konsulentstödd, vilket då ger högre kostnad. Inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) måste vi på lång sikt komma till rätta med höga kostnader. Flera brukare med insatsen har inte kunnat erbjudas boende på hemorten, och dygnskostnaderna för de platser som köps ligger långt högre än för de boenden som bedrivs i Strömsunds kommun. För att kunna erbjuda gruppbostad för dessa personer i kommunen behöver nya platser tillskapas. Det pågår en förstudie om möjliga lösningar i en arbetsgrupp med representanter från vård- och socialförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen, säger Gudrun Öjbrandt.

Hon förklarar att det är tungt för chefer och personal när pandemin tar all kraft i personaltäta verksamheter som hälso- och sjukvård.

– Inställda operationer har en kraftig påverkan på oss, vi har en vård- och omsorgsskuld inom all socialtjänst. Hemtjänsten kan inte arbeta som vanligt på grund av pandemin. Inom arbetsmarknadsenheten får vi också en kraftig påverkan genom att arbetsförmedlingen har en större förväntan på att kommunen ska träda in. Ekonomiskt bistånd uppvisar underskott på minus 5,3 mnkr vilket tydligt understryker behovet av att stödja människor till egen försörjning i högre grad, konstaterar socialchefen.

Powered by Labrador CMS