Skattehöjningar väntar Östersundsborna

Budget och flerårsplan för Östersunds kommun är katastrofalt svag och kommer att leda till stora skatte- och taxehöjningar om inget görs.

Driftbudgeten är för alla tre åren i stort sett noll i resultat. Uppräkningen för inflationen är 1,9 % för 2022 och 2,7% för 2023, redan nu i juni 2022 är årstakten över 7 %. Uppräkningen för skatteintäkterna baseras på en befolkningsökning som är nästan dubbelt så stor som bostadsbyggandet ger utrymme för. Det finns flera direkta felbudgeteringar, alla för lågt budgeterade. Sammantaget alltså en budget och flerårsplan som ger stora underskott.

Det kanske allvarligaste är ändå den gigantiska investeringsbudgeten. För åren 2022 tom 2025 planeras nettoinvesteringar för 3,8 miljarder kronor. Till detta behöver kommunen låna minst 2/3 delar. Låneskulden ökar från 470 mkr i slutet av 2021 till 2, 8 miljarder i slutet av 2025 enligt planen. En historisk skuldökning och skuldsättning. Går driften med underskott måste kommunen låna ännu mer. Kommunen kan jämföras med personen i Lyxfällan som knappt får vardagen att gå ihop och bestämmer sig för att köpa en Jaguar. Det blir naturligtvis konkurs, för kommunen skattehöjning.

Vad kan då kommunen göra? Ja i stort sett två saker, kraftigt minska på skuldsättningen och spara mer i driftkostnaderna. Det är kommunens styrande majoritet som har ansvar för detta.

Jag vill dock lämna två tips.

  1. Avbryt snarast exploateringen av GIII torg och genomförandet av Östersundslänken. Kommunen sparar kring 200 mkr och får tid att tänka igenom hur kollektivtrafiken och annan ökande trafik i centrum skall fungera.

  1. Sälj Palmcrantzskolan. Den borde vara värd kring 200 mkr och samtidigt kan kommunen krypa ur en olaglig uthyrning till Engelska skolan.

Torsdagens kommunfullmäktiga kommer att visa om politikerna har förstått allvaret eller om de stoppar huvudena i sanden.

Uno Svaleryd

Powered by Labrador CMS