Det finns stora naturvärden i den här skogen i västra Offerdal Nordbyn Vallsta.
Det finns stora naturvärden i den här skogen i västra Offerdal Nordbyn Vallsta.

Länsstyrelsen: Höga naturvärden där vindkraften planeras

Höga naturvärden har nyligen identifierats i Offerdal där Vattenfall vill bygga en av Sveriges största vindkraftsparker.

Publicerad

Ett av områdena där Länsstyrelsen identifierat höga naturvärden ligger på kommunens mark i Nordbyn i Offerdal. Området har enligt länsstyrelsen ”Mycket stor betydelse för flora och fauna”.

I samband med att kommunens vindbruksplan antogs 2010 beslutade politikerna att vitmarkera området för vindkraft i Nordbyn och västerut. Redan då konstaterade länsstyrelsen att området var unikt med bland annat Orrflon och dess orrspel på våren och att det är av riksintresse för rennäringen, majoriteten av de boende var redan då emot en vitmarkering av området på grund av naturvärden, fornlämningar och närheten till boende. Men politikerna beslutade trots detta att vitmarkera området. Nu har länsstyrelsen varit på plats och identifierat naturvärdena.

Under 2018-219 genomförde länsstyrelsen en omfattande inventering av naturvärden i Jämtland. Fokus låg på att hitta kalkbarrskogar, som är sällsynt och värdefullt. Fyra delområdena på kommunens mark Nordbyn 1:27 har identifierats att ha höga naturvärden med bland annat kalkbarrskog. Något som innebär restriktioner om hur marken får exploateras och användas.

Med kalkbarrskog menas kalkrik mark som varit skogsklädd sedan mycket lång tid tillbaka. I kalkbarrskog förekommer många sällsynta och rödlistade arter, främst marksvampar, som nästan bara finns i sådana här skogar. Kalkbarrskog är internationellt en mycket ovanlig skogstyp.

Nu har ett brev skickats till Krokoms kommuns fastighetschef Tomas Nilsson, med bland annat följande lydelse: ”Du får det här brevet eftersom länsstyrelsens inventering har identifierat ett eller flera områden med höga eller mycket höga naturvärden på din fastighet och kan vara av mycket stor betydelse för flora och fauna. Om du planerar att utföra skogsbruksåtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön i skog med sådana naturvärden ska en anmälan för samråd skickas till Skogsstyrelsen enligt Miljöbalken (12 kap 6 §).”

Vi bad Krokoms kommun plan- och fastighetschef Tomas Nilsson om en kommentar till Länsstyrelsens brev. Han skrev: ”Att det finns områden med hög bonitet på denna fastighet har varit känt för mig, men det är inte något unikt i dessa delar av länet. I samband med vår planering av kommande skogsbruksåtgärder på de utpekade områdena kommer vi att skicka en anmälan om samråd till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen ger då oss råd om hur vi skall ta hänsyn till de utpekade områden.”

Men bonitet är ett mått på en skogs tillväxtförmåga och detta innebär inte per automatik att den också innehåller höga naturvärden. Vi bad därför om ett förtydligande eftersom kommunens mark, vilket Länsstyrelsens brev talade om, handlar om värdefull kalkbarrskog. Tomas Nilsson förklarade då följande: ”Det jag menade var att jag kände till den delen med att området har hög bonitet. Vi har inga konkreta planer i dagsläget men kommunen bedriver skogsbruk på denna fastighet, precis som på kommunens övriga skogsfastigheter.”

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS