Sätt ett slutdatum för försäljning av cigaretter i Sverige

Den nya regering som tillträder har en unik möjlighet att höja ambitionerna på folkhälsområdet och sätta ett slutdatum för försäljning av cigaretter i Sverige.

Riksdagen sa nyligen nej till den avgående regeringens förslag till ny ANDTS-strategi, bland annat för att strategin inte tog hänsyn till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar. Vi är övertygande om att det är fullt möjligt med ett slutdatum inom en tioårsperiod. Men det kräver att tobaksindustri, myndigheter, regering och riksdag arbetar i samma riktning.

Idag bygger tobakspolitiken huvudsakligen på två ben. Det ena benet fokuserar på hur vi kan förhindra minderåriga att börja röka och det andra benet hur vi kan få befintliga rökare att sluta. Kring dessa två ben finns det en bred samsyn. Däremot har Sverige haft mycket svårt att ta till sig ett tredje ben som alltfler länder börjar tillämpa, nämligen skademinimering som strategi för hur vi ska förmå de som inte klarar eller inte vill sluta röka att gå över till mindre skadliga alternativ.

Globalt räknar WHO med att det fortfarande år 2025 kommer finnas en miljard människor som röker. Sverige har en lägre andel rökare, men det är fortsatt hundratusentals som röker och som inte får möjlighet till kunskap om skademinimeringsalternativ

Internationellt ger såväl forskning som andra länders hälsovårdsmyndigheter stöd åt skademinimering som ett tredje ben i tobaksstrategin. I bland annat USA har US Food and Drug Administration (FDA) auktoriserat marknadsföring av upphettad tobak och menar att en fullständig övergång från rökning till upphettad tobak minskar kroppens exponering för skadliga eller potentiellt skadliga kemikalier. I England använder hälsovårdsmyndigheter e-cigaretter som ett mindre skadligt alternativ för dem som inte klarar eller inte vill sluta röka, något som har accelererat nedgången i antalet rökare. Även erfarenheten från Japan är att rökningen minskade markant när uppvärmd tobak började säljas.

Rökarna efterfrågar också information om produkternas olika skadegrad. I en undersökning från Ipsos som genomfördes i december 2020 på Philip Morris uppdrag angav 9 av 10 rökare att myndiga personer som röker ska ha tillgång till korrekt information om nikotin- och tobaksprodukter för att kunna fatta informerade beslut om sitt rökande.

Vi vet också att rökarna har väldigt liten kunskap om vad som orsakar rökningens farlighet. Många gånger underskattar de förbränningen då endast en procent spontant nämner förbränning som det som gör cigaretten skadlig.

Vi är övertygade om att det är möjligt att göra Sverige rökfritt och att det går att göra inom en tioårsperiod. Men ska vi lyckas få folk att sluta röka måste vi säkerställa att de som idag röker får information om risker kopplade till användandet av olika tobaks- och nikotinprodukter, så att de kan förmås välja produkter utan den skadliga förbränningen. Här har hälsovårdsmyndigheter en viktig och avgörande roll att börja kommunicera de olika produkternas relativa skadegrad och risker relaterade till användningen av respektive tobaks- och nikotinprodukt. För att lyckas bör den nya ANDTS-strategin omfatta skademinimering och att myndigheterna får i uppdrag att ge befintliga rökare som inte klarar eller vill sluta röka information om produkternas relativa skadegrader. Detta för att få dessa rökare att gå över till mindre skadliga alternativ.

Anette Rosengren, Koncernchef Philip Morris Norden

Claude Guiron, Vetenskapsdirektör Philip Morris Norden

Powered by Labrador CMS