De planerade byggnaderna kommer att bli relativt höga. Illustration: Östersunds kommun
De planerade byggnaderna kommer att bli relativt höga. Illustration: Östersunds kommun

Massiv kritik mot planerna för Gustav III:s torg

– Länsstyrelsen säger nej – hotellägare ifrågasätter behov av ytterligare hotell.

Publicerad

Länsstyrelsen och Jamtli har riktat kritik mot kommunens och Diös planer för Gustav III:s torg. 15 april satte Svenska Byggnadsvårdsföreningen upp torget på sin Gula lista över hotade värdefulla miljöer och byggnader. Nu har även allmänheten sagt sitt med 238 personer som nästan alla är kritiska. Även hotellägaren Maria-Kristina Bystedt är tveksam till om det verkligen behövs ett nytt hotell i staden.

Den andra remissomgången om Gustav III:s torg avslutades 21 april och det blev ett väldigt högt deltagande från allmänhetens sida. 238 personer hade lämnat synpunkter, varav den överväldigande majoriteten är kritiska mot kommunens och Diös planer för Gustav III:s torg.

Dessa planer innebär att byggnader på 2-6 våningar för hotell, kontor, verksamhetslokaler och bostäder kommer att uppföras på stora delar av torget, lämnande passager och en torgyta emellan.  

Så här har Riksantikvarieämbetet beskrivit vad det kulturhistoriska riksintresset består av när det gäller Gustav III:s torg och området däromkring: “Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 - gatunät, platsbildningar och tomtindelning.” Gustav III:s torg ingår i Nystan och utgör därför rimligen just en sådan platsbildning.  

Länsstyrelsen har regional uppsikt över riksintresset och är fortsatt kritiska mot planerna. Redan för ett år sedan ansåg de att torgytan minskar för mycket och att det blir för svårt att se de olika utvecklingsskedena i staden med förändringarna. Sedan dess har kommunen ökat torgytan något genom att göra det planerade hotellet mindre samt genom att ta bort ett orangeri.

I sitt nya remissyttrande gör Länsstyrelsen klart att de inte anser att dessa anpassningar räcker. De skriver bland annat: “Trots revideringarna har förslaget fortfarande en så stor påverkan på platsen och dess kulturmiljö, att om de genomförs kommer det att bli en påtaglig skada på riksintresset.”  På frågan hur kommunen kan göra en så annorlunda tolkning än Länsstyrelsen svarar stadsarkitekten Maria Boberg: 

-Vi har gjort olika bedömningar helt enkelt. Vår bedömning grundar sig på den utredning som är en del av materialet i planarbetet. Länsstyrelsen gör en annan tolkning, säger Maria Boberg. 

Byggnadsvårdsföreningen har uppfört Gustav III:s torg på den Gula listan över hotade värdefulla byggnader och miljöer med motiveringen att det ingår i området Nystan som är skyddat av riksintresset och eftersom de byggnader som planeras är högre än de omkringliggande. Har du någon kommentar till detta? 

-Jag kände inte till att byggnadsvårdsföreningen har med Gustav III:s torg på sin gula lista. De gör bedömningen att förändringen innebär påtaglig skada på riksintresset, vilket alltså är en annan bedömning än utredningen som vi grundar vår bedömning på gör. 

Hur kommer ni att gå vidare med alla de synpunkter som kommit in från allmänheten på planerna för torget? 

-Nästa steg blir att sammanställa alla synpunkter. Kommunstyrelsen kommer att få ta del av synpunkterna och är den politiska instans som tar nästa beslut i planprocessen, avslutar Maria Boberg. 

JT frågade byggnadsantikvarien Svante Freij hur det kan komma sig att Länsstyrelsen och kommunen gör så olika bedömningar huruvida planerna för Gustav III:s torg skadar riksintresset för kulturvård eller inte: 

-Vi har väl olika ansvarsområden. 

Är det förklaringen till varför ni gör så olika bedömningar? 

-Ja, alltså vi bedömer utifrån riksintresset, det statliga som vi har att pröva.  Ni har olika utgångspunkter, men ska inte kommunen också ta hänsyn till riksintresset? 

-Jo. 

Men varför gör ni så olika bedömningar? 

-Ja, jag vet inte men kommunen har många olika saker att överväga, svarar Svante Freij. 

En annan tung remissinstans är Jamtli som i sitt yttrande av 15 juni 2020 skriver att Gustav III:s torg är den främsta stadsbildningen i den nya stadsdelen Nystan: “Gustav III:s torg är således en medvetet skapad platsbildning i en historisk stadsplanering, just en av de kulturhistoriskt viktiga delar av staden som riksintresset ska skydda.” Vidare att det från dess tillkomst på 1880-talet är meningen att Gamla Teatern ska synas tvärs över torget. 

Olof Edin är 1:e antikvarie på Jamtli och säger så här om det yttrande han själv varit med om att skriva: 

-Vi går ju efter de bestämmelser som finns och vi tycker att det är en påtaglig skada på riksintresset. Uttryckt i riksintresset är den här Nystan med rutnätsystemet och öppna platser. Jag tycker att det är så tydligt att de här öppna platserna är Stortorget och Gustav III:s torg de menar. Så jag tycker inte att det är någon svår tolkning av uttrycket för riksintresset. Samt att det blir för trångt framför Gamla Teatern, som är ett byggnadsminne och har det starkaste skydd en byggnad kan ha i Sverige. Det byggdes medvetet på den platsen och skulle synas från och över torget. Det har byggts så och arkitekturen ska vara synlig på långt håll. Det ska se pampigt ut, det var ju en manifestation man gjorde, säger Olof Edin och tillägger att en vanlig uppfattning är att Jamtli är smakbedömare i dessa frågor men att det inte handlar om detta: 

-Utan vi tittar på vad riksintresseförklaringen och kulturmiljölagen säger. Sedan ser vi om förslaget stämmer med dessa bestämmelser och lagrummen. Där är det kanske en liten missuppfattning, att vi sitter och bedömer om det är fint eller fult, men det gör vi ju inte, säger Olof Edin som ser positivt på den stora uppslutningen hos allmänheten när det gällt att tycka till om planerna för Gustav III:s torg och vill uppmana till liknande manifestationer i framtiden eftersom det är viktigt i en demokrati. 

Hur kan det komma sig att Jamtli och Östersunds kommun gör så olika bedömningar? 

-Ja det vet inte jag, svarar Olof Edin. 

En annan aspekt av projektet för Gustav III:s torg är hur stor efterfrågan kommer att vara på de nya byggnaderna. Pandemin har slagit hårt mot hotellen och besöksnäringen i stort, 2017-2019 var beläggningen på hotellen i staden cirka 62-66 procent räknat i uthyrda rum. År 2020 sjönk den siffran till 38 procent.

I sin plan för utvecklingen av besöksnäringen 2019-2023 anger Destination Östersund målet om en miljard kronor i omsättning år 2023. För att nå det målet behövs det alltså en kapacitet om ytterligare 60 000 gästnätter per år.

-Målsättningen gällde till 2023 och kommer nu att flyttas fram något år men ambitionen kvarstår, säger Elisabeth Richardsson, ansvarig för marknad och kommunikation på Destination Östersund. 

Det av kommunen och Diös planerade hotellet på Gustav III:s torg framstår därför som helt i linje med planerna för besöksnäringens utvidgning. Men hur upplevs det här av de mindre företagarna i branschen?

JT har frågat Maria-Kristina Bystedt som drivet Hotell Emma på Prästgatan, ett företag med fem deltidsanställda och med en omsättning på 4-4,5 miljoner kronor under normalår. 

-Jag tror ju och hoppas att vi inom en ganska snar framtid ska kunna återgå till något mera normalt läge. För som det ser ut, andra länder börjar öppna upp och här vaccineras det ju också. Både i Jämtland och i hela Sverige. Jag tror ju att när restriktionerna börjar släppa, att det finns ett stort behov för de flesta att resa runt. Jag tror inte att man reser i lika stor utsträckning utomlands, men jag tror att det blir som förra sommaren, att man semestrar hemma mycket mer, säger Maria-Kristina om den allmänna situationen. 

Inom landet? 

-Ja, det tror jag. Sedan är osäkerheten stor ännu, så osäkerheten är stor när det gäller bokningar. Det tror jag kommer att fortsätta tills att man har vaccinerat så många att det kommer ut nya rekommendationer, säger Maria-Kristina som under 2020 hade en beläggning på ungefär 45-50 procent och alltså lite högre än hotellen i genomsnitt i staden som låg på 38 procent. 

Hur ställer du dig till kommunens planer på att bygga ett hotell på Gustav III:s torg? 

-Många gånger så behövs det ju inte, men vid jättestora evenemang då kan vi ju faktiskt ha för lite hotellrum men oftast så klarar vi oss med de hotellrum vi har om man tänker i stort, över hela året. Det här är ju svårt att sia om, för lyckas vi att få hit stora evenemang och de blir kvar, då kanske det blir en annan sak, men det beror ju också på hur stort hotell de tänker bygga där, svarar Maria-Kristina som inför uppgiften att det 2017-2019 var en beläggning på 62-66 procent säger: 

-Med den beläggningsgraden, då behövs det ju inte. 

Så du anser att det inte behövs ytterligare hotell om beläggningsgraden är 62-66 procent under normalår? 

-Nej, är det den beläggningsgraden som är över hela staden på ett helt år, då kan det ju inte behövas ett helt nytt hotell. För Clarion ska bygga ut, där blir det mer kapacitet. Även Frösö Park, det har jag läst om i tidningarna, att även de har planer på att bygga ut. Då kan man fråga sig, behövs verkligen ytterligare ett stort hotell? Då tror jag ju inte det. 

Ser du en risk att de mindre hotellen slås ut av ett nytt hotell på Gustav III:s torg? 

-Som det är idag så är vi alla ett bra komplement till varandra, för vi har ju olika typ av gäster. En del vill bo på mindre hotell, för de tycker att det blir mer personligt och hemtrevligt. Medan andra vill bo på stora hotell, på de stora hotellkedjorna. Så där skulle jag kunna svara både ja och nej. Jag känner mig inte jätteorolig för någonting sådant, eftersom vi som har små hotell har vår egen profil, vår egen nisch, så vi är ändå så olika. Så med en stor besökstillströmning så kan vi fortfarande komplettera varandra, det tror jag definitivt. Men sedan om det verkligen är av nöd att bygga ett jättestort hotell till, där är jag lite i tvivel faktiskt, säger Maria-Kristina som efterlyser en ordentlig konsekvensanalys. 

Det är väl de stora hotellen som blir vinnare om det blir stora evenemang, med tanke på att det är enklare ett organisera där? 

--När det är stora evenemang som skidskytte, där är det ju stora lag och de har många som följer med, det är klart att då blir de inbokade på större hotell. Så blir det ju. Men hitintills så har vi ju alltid spillt över på varandra. Jag som har ett litet hotell kan ju inte ha hela lag boende hos mig, för det utrymmet har jag inte, men då har jag många besökare till evenemangen istället. 

Powered by Labrador CMS