Moderaterna i Krokom värnar om det kommunala vetot!

Vi säger definitivt nej till att avskaffa det kommunala vetot. Därför lade vi vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-28 ett eget samrådsyttrande på den remissen, En rättssäker vindkraftsprövning, som kommunen skulle svara på.

Tyvärr röstades vårt förslag ned.

Några av de åsikter vi lade fram på mötet:

Utredningen bedömer att utbyggnaden av vindkraft kommer att gynnas av utredningens förslag. Och att kommunen ska ha som huvudregel att alltid meddela positiva lokaliseringsbesked om den anläggning som planeras är förenlig med den markanvändning som anges i kommunens översiktsplan.

Detta anser vi kommer att bli problematiskt då vi är en kommun som har tillväxt. Översiktsplanen kan vara förlegad och omständigheter, så som nyetablering i kommunen, kan förändras. Då kommer vi att bli tvungna att säga ja till vindkraftsparker.

Utredningen beskriver att beslut kan överklagas av sådana föreningar och organisationer som anges i miljöbalken 16 kap 13§, det vill säga olika typer av miljöskyddsföreningar i vid bemärkelse. Här anser vi att samer och rennäringen inte på något vis kommer att ha möjlighet att involvera sig i en sådan process.

Utredningen i sig visar på brister i vindkraftsprövningens processer ur olika aspekter. Bland annat att kommuner tar lång tid på sig från det att frågan om tillstyrkan för en vindkraftsetablering ställs till dess att kommunen tar beslut i frågan. Här anser vi att många av kommunens processer kan förbättras och effektiviseras utan att en lagändring måste till.

Moderaterna är en röst för dig som värnar om det kommunala självstyret och dig som medborgare!

Moderaterna i Krokom

Powered by Labrador CMS