M: Du ska ha vård – inte stå i vårdkö

För att korta vårdköerna måste verksamheten effektiviseras så att personalen får bättre förutsättningar samt den utrustning som finns används under fler av dygnets timmar.

Vi i Moderaterna anser att du ska få vård, inte stå i vårdkö. För att korta vårdköerna måste verksamheten effektiviseras så att personalen får bättre förutsättningar samt den utrustning som finns används under fler av dygnets timmar. Bemanningen behöver förstärkas så att fler vårdplatser kan hållas öppna och köerna kortas! 

Personalens tid med patienterna måste öka genom att tid frigörs från administrativa uppgifter. Mer resurser behöver flyttas från administrativa verksamheter till vården för att möta patienternas ökade behov. Vart du bor ska inte ha en avgörande betydelse för vilken vård du kan få, staten ska ta ansvar för en jämlik vård!  

Region Jämtland Härjedalen ska utvecklas som attraktiv arbetsgivare i syfte att behålla och attrahera kompetent och engagerad personal. Tillgång till effektiv, trygg och säker vård avgörs av tillgången på välutbildad och välmående personal!  

Vi i Moderaterna kommer därför arbeta för att  

  • staten tar över ansvaret för sjukvården så att mer pengar kan läggas på din vård.  

  • minska administrationen inom hälso- och sjukvården så att mer tid och pengar kan läggas på din vård.  

  • förbättra möjligheten för fortbildning för all personal och sträva efter att höja lönerna för hälso- och sjukvårdspersonal så att den personal du träffar är stolt och engagerad i sitt uppdrag.  

  • förbättra rekryteringarna av chefer så du möter personal som har chefens stöd i att ge dig den vård du behöver.  

  • stärka förlossningsvården med kontinuitet från mödravård till eftervård så att du ska känna trygghet inför, under och efter en graviditet.  

  • du ska kunna få din sjukhusvård utförd i något närliggande län eller i Norge om du har behov av det.  

  • privata vårdgivare ska upphandlas för att korta vårdköerna så att du kan få vård i tid.  

  • förbättra möjligheter för privata vårdgivare att använda ledig operations- och behandlingskapacitet på sjukhuset så att du kan få vård i tid. 

Moderaterna i Region Jämtland Härjedalen 

Powered by Labrador CMS