Jämtlands Tidning klandras för personangrepp - del 1

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 20292, exp. nr. 10/2021. Mediernas Etiknämnd klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. Oavsett att den första publiceringen skedde av misstag har tidningen i sina båda artiklar kränkt Daniel Kindberg genom att smäda honom.

Publicerad

Den 20 augusti 2020 publicerade Jämtlands Tidning en artikel med rubriken Kindberg spökskrev försvarstal – ute nu som publicerades i papperstidningen och i E-tidningen. Den 25 augusti 2020 publicerades ytterligare en artikel med rubriken En megaloman mytoman – Och vem ställer politikerna till svars? Denna publicerades i E-tidningen.

Den första artikeln var en bokrecension av Daniel Kindbergs självbiografi ”Mitt liv: Inget försvarstal”. Artikeltexten inleddes med följande mening:

”Boken är ett ytterst tveksamt litterärt alster som närmast borde heta en psykopats bekännelser.”

Den andra artikeln var skriven av tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare Ralph Rentzsch. I texten förklarades det att tidningen av misstag hade publicerat en version av recensionen som ändrats på skämt. Det var väldigt olyckligt då det hade drabbat recensenten. Därefter framgick Ralph Rentzsch åsikter om boken. Läsningen hade varit en plåga eftersom han sällan plöjt igenom något så illa redigerat och skrivet. Boken gick snabbt igenom Daniel Kindbergs tid på Östersundshem för att sedan grotta ner sig i detaljer över vilka fel polis, åklagare, domstol och Skatteverket hade gjort.

”Men, en psykopats bekännelser är det inte. Snarare en megaloman mytomans.”

Anmälaren: Skadat även familjen

Publiceringarna anmäldes av Daniel Kindberg. Han var ledsen och kränkt av att en chefredaktör kallade honom för alla möjliga okvädningsord. Den skada detta gjorde mot honom och hans anhöriga var inte försvarlig.

Tidningen: Har publicerat rättelse

Tidningen svarade genom Ralph Rentzsch. Så fort den felaktiga recensionen upptäcktes togs den bort och den rätta infördes i E-tidningen. En rättelse infördes omedelbart på tidningens hemsida. Rättelser infördes också i både E-tidningar och papperstidning den 25 och den 27 augusti 2020.

Att Daniel Kindberg inför stundande hovrättsförhandling gav ut en bok som inte kunde beskrivas som annat än en vitbok och ett försvarstal var naturligtvis av stort allmänintresse.

MO: Får tåla kritik

De anmälda artiklarna är opinionsartiklar som ger uttryck för författarnas personliga åsikter och reflektioner. Huvudregeln är att författaren fritt ska kunna uttrycka sina åsikter. Ur ett medieetiskt perspektiv är det därför högt i tak i sådana publiceringar.

I en opinionstext ska författaren också kunna uttrycka sig på ett tillspetsat sätt. Denne får sedan vara beredd på kritik och att kritiserade personer eller meningsmotståndare går i svaromål.

Även makthavare och personer som väljer att träda ut på en offentlig arena får vara beredda på kritik. Daniel Kindberg har haft höga positioner i både Östersundshem och ÖFK. Han har gett ut en bok där han offentligt gett sin syn på det som hänt. Han får därför tåla att han granskas i sin yrkesutövning och att hans bok diskuteras offentligt.

Ett exempel på dessa principer är när Ralph Rentzsch i ledaren skrivit att läsningen av Daniel Kindbergs bok varit en plåga eftersom den var så dåligt skriven. Åsikten är kritisk och formulerad på ett tillspetsat sätt. Författaren har rätt att uttrycka denna åsikt och Kindberg får med tanke på sin roll tåla den.

Det finns emellertid ett medieetiskt tak, även i opinionstexter. Anmälaren ska inte behöva tåla att medier orsakar honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Det finns ett allmänintresse av att recensera litteratur. Det finns också ett allmänintresse av att rapportera om och diskutera Daniel Kindbergs roll som VD för Östersundshem och ordförande i ÖFK. Detta särskilt mot bakgrund av att denne av tingsrätten dömts för brott utförda i tjänsten. Medieombudsmannen har därför inget att erinra mot att tidningen skrivit om ämnena.

Går över gränsen

I opinionstexterna framkommer flera för Daniel Kindberg nedsättande och kränkande uppgifter. Medieombudsmannen prövar inte om dessa uppgifter är sanna eller falska. Däremot är det relevant för bedömningen vilka belägg tidningen haft för uppgifterna.

Många av de för anmälaren negativa uppgifterna i artiklarna avser kritik av den bok han skrivit och hur han har agerat som företrädare för Östersundshem och ÖFK. Sådan kritik får Daniel Kindberg tåla.

I detta sammanhang kallas dock Daniel Kindberg också för psykopat och megaloman mytoman. Några belägg för att Daniel Kindberg skulle lida av någon psykisk störning har inte presenterats. Genom dessa uppgifter övergår tidningen från kritik av Kindbergs yrkesutövning och författarskap till ett personangrepp. Medieombudsmannen kan inte uppfatta uppgifterna som något annat än glåpord.

Tidningen har anfört att det varit författarens uppfattning att Daniel Kindberg är megaloman mytoman. Det må så vara. Ralph Rentzsch är i sin fulla rätt att ha de åsikter som han vill. Men, när en tidning publicerar en persons åsikter och uppfattningar måste medieetiska principer iakttas.

Trots allmänintresset och Daniel Kindbergs position och roll i offentligheten ska han inte behöva tåla vad som helst. Genom att kalla anmälaren vid anmärkningsvärda smädeord, har tidningen gått längre än vad anmälaren ska behöva tåla. Tidningen har därmed orsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada. För detta bör tidningen klandras.

Att det till viss del varit fråga om ett internt skämt förändrar inte den publicitetsskada som Daniel Kindberg lidit.

Därför fäller MEN artikeln

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. Nämnden vill emellertid framhålla att frågan om det har presenterats några belägg för att Daniel Kindberg skulle lida av en psykisk störning inte har någon betydelse för bedömningen.

Det klandervärda utgörs av att tidningen, genom att använda sig av så pass grova och smädande uttryck som psykopat och megaloman mytoman, har passerat gränsen för vad som är pressetiskt försvarbart. Och det även med beaktande av att publiceringarna är opinionsartiklar.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Powered by Labrador CMS