Krokoms kommun satsar framåt med en stabil budget

Det finns mycket att glädjas och vara stolt över i Krokoms kommun. Våra elever har fina skolresultat, de av våra invånare som är beroende av extra stöd är överlag nöjda, vi har många företag och arbetslösheten är låg.

Ekonomin är stabil och vi arbetar aktivt för att den ska förbli det. Krokoms kommun går bra. Det byggs bostäder runt om i kommunen och människor flyttar in. Under året har antalet invånare ökat med över tre hundra och vi räknar med en fortsatt stor inflyttning kommande år.

Många av de nyinflyttade är barn och unga och det inger glädje och hopp för framtiden. För att möta upp det ökande antalet barn och unga har vi under året invigt en ny skolbyggnad på Rödön och inlett arbete för att bygga nya skollokaler i Nälden och Ås. Vi har även påbörjat arbetet med nya förskolor i Krokom och Ås och har en pågående medborgardialog i Hotagensbygden om hur framtidens förskola och skola ska utformas i det området. 

Samverkanspartiernas budget, som kommunfullmäktige beslutat, har ett årligt ekonomiskt överskott på över 20 Mkr de kommande tre åren.  En stabil ekonomi i kommunen är viktigt. Det skapar förutsättningar att genomföra de strategiska investeringar som kommunen behöver för att kunna växa mot 18 tusen invånare. Det ger också möjlighet att på sikt sänka skatten i kommunen.       

År 2022 växlar vi upp arbetet för ett mer hållbart samhälle och en god livsmiljö. Den största och viktigaste satsningen gör vi på våra barn och unga genom utökad ram till skolan med 5 Mkr och en tvåårig satsning om totalt 6 Mkr på förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga. Sedan tidigare har vi beslutat att vara en ”Pep generation” kommun och i det arbetet genomför vi riktade insatser för förbättrade kostvanor och ökad rörlighet i skolan.

Nu tar vi nästa steg och genomför en breddsatsning för ungas psykiska mående, i samverkan med flera samhällsaktörer. Även äldres hälsa står i fokus genom en tvåårig satsning på social samvaro, fysisk aktivitet och andra riktade insatser för äldre. Till det kommer ett antal nytillkomna boenden för äldre som färdigställs runt om i kommunen, nära till service och trygghet.

April 2023 kommer ett nytt särskilt boende att invigas i Krokoms centralort. Det blir då kommunens första särskilda boende som ägs och drivs av alternativa utförare.    Krokoms kommuns framtid ser ljus ut. Kommunens företag går överlag bra och arbetslösheten är låg, även i en nationell jämförelse. Under kommande år räknar vi med fortsatt tillväxt och befolkningsökning vilket i sin tur för med sig krav på investeringar.

Investeringsbudgeten för de kommande tre åren är på 855 Mkr och den tar höjd för nya förskolor och skolor, utökade vatten- och avloppssystem, ny mark för bostäder och industri samt nya idrottsanläggningar.    Vi går nu in i nästa år med en strävan att Krokom ska vara en kommun dit människor flyttar, företag växer, idéer frodas och själva livet får ta plats.

Samverkanspartierna i Krokom;  Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet

Powered by Labrador CMS