Jag häpnar över reaktionerna på Jämtlands Tidnings granskning - Oacceptabelt utspel från Krokoms kommun

Publicerad Senast uppdaterad

Jag har jobbat 38 år som journalist. Det har skett på radio, TV och som tidningsjournalist.

Under åren har jag fått min del av anmälningar till dåvarande Pressombudsman och Granskningsnämnd, något som aldrig lett till någon fällning.

När Jämtlands Tidning granskar Krokoms kommun är det plötsligt som att trampa rakt i ett getingbo!

Plötsligt kommer till och med hot om polisanmälan från kommunen publicerat på kommunens hemsida. Liksom en mängd påståenden om felaktigheter i vår rapportering.

Ett av kommunens kommunalråd som dessutom privat är involverad i det vi rapporterar om anser att ¨rapporteringen kanske rent av är brottslig¨!

Jag har vid kontakt med Krokoms kommunchef förklarat det fullständigt oacceptabla i att en kommun hotar med polisanmälan i samband med en granskning.

Det är dessutom i det närmaste frågan om ett tjänstefel från kommunens kommunikationschef att publicera ett sådant hot.

Hon bör rimligen känna till att Tryckfrihetsförordningen direkt förhindrar det

Endast Justitiekanslern kan väcka talan mot en tidning.

Efter min kontakt med kommunchefen har Krokom plockat bort hotet om polisanmälan från sin hemsida.

När det gäller kommunens övriga påståenden om felaktigheter har jag granskat dessa och endast i ett fall funnit fog för att ändra något.

En felaktig rubrik!

¨Krokoms fastighetschef tecknar eget avtal med Per-Lennart Persson¨

Det gäller det avtal som skrev 2014 och som upphört gälla.

Här kan jag säga att rubriken är fel, och det är beklagligt.

Det ändrar dock i sak ingenting i vår rapportering.

Det finns också ett avtal två och ett avtal tre som är under förhandling.

Det hela väcker för övrigt frågor kring vilken delegationsrätt som finns för kommunens fastighetschef.

Av de övriga påståenden som görs av kommunen kan alla se att de är felaktiga.

Kommunens fastighetschef har anmält JT till Medieombudsmannen för kränkning.

Det är han naturligtvis i sin fulla rätt att göra.

Jag välkomnar en genomgång kring vår rapportering som utförs av det organ vi har i vårt demokratiska land för granskning av journalistik.

Jämtlands Tidning har under några nummer försökt granska turerna kring Krokoms kommuns inblandning i planerna på en vindkraftpark i Offerdal.

Det har visat sig svårt.

Inte minst på grund av bristfällig dokumentation.

Det är naturligtvis allvarligt när en kommun inte dokumenterar beslutsgång, möten och kontakter kring en viktig fråga som berör många kommuninnevånare.

Offentlighetsprincipen finns för att det ska finnas transparens så att medier och allmänhet ska kunna följa att våra gemensamma resurser används på ett rättvist och rättssäkert sätt.

När tjänstemän i Krokoms kommun inte kan eller vill uttala och skriftlig dokumentation i stort sett saknas bryter man direkt mot svensk lag.

Den inblandade entreprenören Per Lennart Persson, Affloardal Energi ringde upp mig och begärde ett möte där han ville påpeka felaktigheter i vår rapportering.

Jag blir inte heller där klarare över vad som ska vara fel eftersom det hela utmynnar i tio minuters skällande innan han reser sig och går.

Jag har skrivit det tidigare.

Ett av problemen med Jämtland är att länet är litet. Det finns många personliga kontaktytor som överlappar i olika sammanhang och som leder till olika beslut utan den transparens som är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle.

Jag kan inte tycka att det är märkligt att en tidning granskar att ett kommunalråd har nära kopplingar till ett bolag som vill göra en affär som involverar kommunen och berör många innevånare.

Men det tycker tydligen kommunalrådet Björn Hammarberg (M)!

Hans svärfar är Per Lennart Persson som tillsammans med Björns fru är delägare i Affloardal Energi.

Naturligtvis får politiker driva affärer men sker det i samverkan med den kommun där de är aktiva politiker måste det finnas transparens. Och man får också vara beredd på granskning!

Det är därför vi har en offentlighetsprincip. Allt en kommun gör ska kunna redovisas.

Då blir det extra märkligt att kommunalrådet Björn Hammarberg på sin Facebooksida skriver,

¨Att nu en tidning grovt brister i både journalistik sedlighet, grundläggande samhällskunskap samt källgranskning och faller ut i personangrepp och populistiska utspel mot enskilda tjänstemän är ju oerhört osmakligt och kanske rent av brottsligt!

Är man missnöjd med de fattade besluten får man sköta regleringen via vårt demokratiska valsystem¨.

Som kommunalråd är Björn Hammarberg i Krokom är en av de högst ansvariga politikerna. Där ingår att se till att kommunen och dess tjänstemän följer svensk lag.

I grundläggande samhällskunskap ingår rimligen att känna till offentlighetsprincipen speciellt för ett kommunalråd?

Att han dessutom själv är personligt involverad borde innebära ett extra intresse för att alla ärenden där företag eller närstående är involverad och som berör avtal med kommunen har en extra transparens gentemot kommunens innevånare.

Jag är dessutom inte ett dugg orolig för att Krokoms innevånare inte kan läsa innantill och själva dra slutsatser av det vi rapporterar och att man vid nästa val då antagligen väljer att sköta regleringen via valsystemet.

Björn Hammarberg är också välkommen att kontakta mig och utveckla vad det är för brottslighet vi kanske gör oss skyldiga till?

Krokoms kommun är en del av vårt land, svenska yttrandefrihetslagar, tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip gäller även där.

Vi är inte i Bulgarien, Ryssland eller något utvecklingsland i Centralamerika eller Afrika där makthavare kan välja att tysta journalister med hot.

Jag konstaterar att det finns många märkliga turer kring Krokoms kommuns avtal med företaget Affloardal Energi.

Det finns en kraftig brist på transparens i kommunens hantering av en fråga som berör stora värden och många kommuninnevånare.

Inte ens många av kommunens politiker verkar insatta i frågan. Så ska det naturligtvis inte vara.

Vare sig jag eller Jämtlands Tidning tar ställning i själva frågan om vindkraftpark eller inte i Offerdal.

Frågan gäller att Krokom ska ha den transparens man är skyldig till enligt lag.

De olika märkliga reaktionerna anar jag beror på ovana vid granskning.

I över ett decennium har länets kommuner vant sig vid att det inte finns lokalredaktörer som löpande granskar kommunernas verksamhet på plats.

Bevakningen av de flesta kommunerna i länet har bestått av att publicera glättiga pressmeddelanden från kommunernas informatörer.

Det är slut med det nu!

Powered by Labrador CMS