Orenat avloppsvatten ut i Indalsälven – Ragunda kommun polisanmäld för miljöbrott

Från den här trasiga reningsanläggningen har orenat avloppsvatten runnit rakt ner i Indalsälven

BISPGÅRDEN(JT) Ragunda kommun anmäler sig själv för miljöbrott. Tjänstemän vägrar svara när JT undersökt avloppsskandalen.

Ingen vet hur länge orenat avlopp runnit ut i Indalsälven.

För bara någon vecka sedan reparerades den trasiga anläggningen, men först efter polisanmälan.

Ragundas kommuns bygg-och miljöchef Göran Hansson polisanmälde den 3 oktober i år ett misstänkt brott mot miljöbalken på fastigheten Ragunda Åsen 1:123 med flera.

– Bygg-och miljökontoret har via anmälan uppmärksammats på att den del av avloppsledningen som leder avloppsvattnet ned till västra Bispgårdens reningsanläggning -infiltrationsdammar- är trasiga och kan ha varit så under relativt lång tid. Orenat avloppsvatten har därmed runnit ut till mark, ytvatten och grundvatten i Hannåsbäcken och Indalsälven. Ledningar och reningsanläggning är Ragunda kommuns verksamheter, skriver Hansson i polisanmälan.

Nämnas kan att det är bygg-och miljönämnden som är operativ tillsynsmyndighet över bl.a avloppsreningsverk inklusive ledningar inom kommunen och ska på det lokala planet bland annat övervaka att miljöfarlig verksamhet drivs enligt de regler som gäller och tillse att lagstiftningen följs.

I den bedömning som gjorts är att cirka 150-200 meter ledning och spolbrunnar har allvarliga brister och inte kan bedömas som slutna avloppsledningar.

– Bygg-och miljökontoret bedömer att det finns anledning att misstänka miljöbrott då utsläppet inte kan anses vara utan betydelse och att det kan ha pågått under en längre tid utan åtgärd, heter det även i polisanmälan.

Göran Hansson har även fått uppgift om att avloppsledningen ner till infiltrationsdammarna är trasig.

Den här historien har Jämtlands Tidning de senaste veckorna försökt få klarhet i, men inte lyckats.

Såväl kommunalrådet Jonas Andersson, (s) säger sig inte ha vetat om det eventuella miljöbrottet och flera kommunala tjänstemän som vi kontaktat har inte vägrat berätta någonting.

– Den fråga jag ställer mig varför inte kommunstyrelsen inte har blivit underrättad tidigare om utsläppet av avloppsvatten, som nu har åtgärdats, säger oppositionsrådet Bo Bergström, Allt för Ragunda (Afr).

– Hela den här situationen är ju ingen nyhet för de som ska sköta tillsynen samt de som har det som sin arbetsuppgift.

– Man måste ju ställa krav på cheferna att de tar sitt ansvar inom sina områden, menar Bergström.

Skrevs av

Leif Eriksson
Leif Eriksson
Reporter | leif.eriksson@jamtlandstidning.se