Hur bedrivs skolpolitiken i Bergs kommun?

Öppet brev till kommunchef Ralf Westlund, kommunalråd Therese Kärngard och oppositionsråd Daniel Danielsson

Publicerad

Den 12:e januari erhåller vårdnadshavare till barn i Åsarna skola en kallelse via Schoolsoft till ett digitalt dialogmöte den 19:e januari gällande: ”skolorganisationen i Berg och dess utmaningar t ex beträffande elevantal, struktur och ekonomi”. Frågorna var många vid mötets inledning och konstigt nog desto fler vid dess slut.

Ordförande i utbildningsnämnden, Torsten Medalen, informerade inledningsvis om att skolorganisationen står inför stora utmaningar med en budget som inte går ihop. Trots att det satsas stora pengar på skolorganisationen i Bergs kommun, med årligen utökad ram, kvarstår det faktum att det saknas 3,5 miljoner kronor för att få en budget i balans. Medalen presenterar inga konkreta sparbeting att ta ställning till eller att föra dialog kring men får oss ändå förstå att ett nedläggningshot vilar över Åsarna skola, inte på grund av sviktande elevantal utan på grund av undermåliga lokaler.

När frågan vad kostnaderna för att åtgärda dessa brister uppgår till ställs, svarar utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Lennart Mattsson, -Ja, det vore roligt att få se en sådan kalkyl”.

I sammanträdesprotokoll Un § 81 går att utläsa ett tilläggsyrkande av Mattsson, att han yrkar att uppdra till utbildningschefen att utreda och till utbildningsnämndens sammanträde den 27 januari 2021 lämna förslag, med konsekvensanalyser, hur utbildningsnämndens verksamhetsområde bör organiseras med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen. Utbildningsnämndens ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Utbildningschef Annelie Olofsson informerar oss om att denna utredning, innehållande 15 olika förslag, ska lämnas till berörda politiker dagen efter dialogmötet. Enligt Olofssons utsago hade ingen förutom hon själv läst utredningen och ändå kunde Medalen och Mattsson veta att en nedläggning av Åsarna skola var ett av de tänkta förslagen. Ett av många frågetecken för oss vårdnadshavare.

I slutet av det minst sagt förvirrade mötet uppmanade Mattsson föräldragruppen att ”vända på varenda sten” för att finna konkreta lösningar på hur kommunens ansträngda skolbudget skulle kunna komma ner i ram. För att göra vårt ”uppdrag” än mer omöjligt var tidsfristen kort. Redan åtta dagar senare skulle ett inriktningsbeslut fattas av utbildningsnämnden. Enligt Medalen fanns ”ingen anledning att dra det här i långbänk.”

Uppslutningen till mötet var stort från föräldrahåll och det kan tyckas anmärkningsvärt att bjuda in till dialogmöte via Teams och sätta mötestiden till endast 60 minuter. Många föräldrar kom aldrig till tals och flertalet kände dessutom att det var fel forum och fel förutsättningar för att uttala sig.

Den utredning som utbildningschefen hänvisade till lades aldrig fram och den 20 januari gör kommunen en kovändning och kommunicerar ut i ett pressmeddelande att ”den politiska majoriteten har nu beslutat att avsluta den påbörjade utredningen”. Samtidigt delar kommunalråd Therese Kärngard på sin Facebooksida att ”det är positivt att utbildningsnämnden bjöd in för att samtala med föräldrar och pedagoger i ett så tidigt skede”. Ett uttalande som upplevs som en efterhandskonstruktion med tanke på att förslag att föra dialog kring saknades samt att tiden fram till beslut var ytterst knapp.

Vi finner det anmärkningsvärt att utbildningschefens samtliga 15 förslag antogs vara så undermåliga att de fick strykas. Är detta nya förslag eller månne samma förslag som 2010 då kommunen var i samma situation med vardande skolnedläggningar. Då som nu skulle osthyveln fram och Bergs kommun skapade rubriker i riksmedia om en skola som bara hade teori på hemkunskapen och ingen tråd till syslöjden.

Uttalanden som Medalen gör i media, att ” istället för ett ordentligt hugg blir det osthyvelsprincipen över hela skolorganisationen” riskerar att skapa osäkerhet och osämja och skapa en grogrund för konflikter mellan kommunens byar och skolor där byborna får känslan av att det är deras fel att andra elever får sämre förutsättningar i skolan.

Kommunen ska tillgodose medborgarna skola, vård och omsorg. I den kommunala budgeten borde det finnas pengar att spara även på annat håll än skolan om man nu ska ”använda osthyveln”.

Vi föräldrar har uppmanats att hjälpa till men ges inte möjligheten att ta del av de 15 förslag utbildningschefen tagit fram för att kunna hitta andra lösningar. Medalen uttalar sig i media och säger att han tror på dialog men att det på något vis ligger ett ansvar hos mottagaren att vara konstruktiv”. Han menar att ”de inte fick så mycket nya idéer utan att de fick väl det han hade förväntat sig”. Vi som deltog i dialogmötet anser att det är svårt att ha en dialog och komma med konstruktiva lösningar på en frågeställning där inte förutsättningarna för en sådan ges. Mattson däremot menar att ”den information han fick vid samtalen med personal och vårdnadshavare var värdefull och låg till grund för beslutet att avsluta utredningarna”.

Efter inriktningsbeslut den 27 januari skulle ett slutligt beslut fattas i utbildningsnämnden den 3 mars. På fråga om en nedläggning av en skola inte ansågs vara ett övergripande beslut, av principiell betydelse och/eller av större vikt för kommunen och därför skulle beslutas om i kommunfullmäktige svarar Medalen att det råder det delade meningar kring.

Även om nedläggning av en skola inte är ett beslut som måste fattas i kommunfullmäktige enligt lagens mening får vi intrycket av att nämnden vill använda ett arbetssätt som innebär att flera strukturella frågor hålls borta från beslut i kommunfullmäktige. Det verkar som att man som enskild politiker i Bergs kommun kan driva frågor snabbt och skoningslöst till beslut med minimal insyn. Minskad insyn medför en risk att den demokratiska processen i Bergs kommun kraftigt begränsas.

Vi föräldrar till barn i Åsarna skola deltar mer än gärna i dialog med politiker i Bergs kommun för att gemensamt hitta lösningar för att samtliga kommunens byskolor ska kunna fortleva. Utifrån de argument som lades fram av Medalen gällande elevantal, undervisning i B-form, undermåliga lokaler etc. väcks tanken att det vore rimligt att dialog förs med samtliga kommuninnevånare med barn i skolåldern då flertalet skolor i kommunen står inför samma utmaningar och vi tillsammans kan finna lösningar på hur skolorganisationen i Bergs kommun ska kunna få en budget i ram.

Åsa Eklund, Annica Jansson, Maria Wikén, Veronica Sundström-Gund, Johan Johansson, Isabell Carlén, Rasmus Persson, Madeleine Amundsson, Daniel Wagenius, Kim Jonsson, Karolina Engrund, Johnny Nilsson, Lotta Karlsson, Lindha Edström, Kattis Eriksson, Henrik Jacobsson, Elin Lundqvist, Peter Dahlin, Sanita Matisone, Jonas Jansson, Fredrik Karlsson, Maria Säterhall, Ronny Säterhall, Linnea Johansson, Johan Lindquist, Ida Persson, Pär Sundström-Gund, Markus Edström, Angelica Lindberg, Thomas Kjellin, Marika Bergman, Robert Handler, Agnes Bjelkenäs, Fredrik Samuelsson, Sabina Thuresson, Stefan Lundqvist, Moa Andersson, Jimmy Boije, Anong Olsson

Powered by Labrador CMS