Gäller avtalet som slutits med avgående hälso och sjukvårdsdirektören?

Mats Elkott: Det framgår direkt av ordalydelsen i överenskommelsen att det är direktören som säger upp sig själv.

I JT:s torsdagsnummer v. 18 skrev jag att det inte fanns något delegationsbeslut rörande hälso- och sjukvårdsdirektörens uppsägning i regionen. Bakgrunden var att det enligt regiondirektören inte fanns något skriftligt avtal.

Nu visade det sig att direktören var vårdslös med sanningen; det fanns en skriftlig överenskommelse. Av den framgår att hälso- och sjukvårdsdirektören säger upp sig själv med sista anställningsdag den 28 februari nästa år samt att hon är arbetsbefriad från med 1 mars i år. Enligt uppgift har hon för närvarande en månadslön om 120 000 kr.

Det står inget om uttag av semester i överenskommelsen vilken borde betyda att hon efter siste februari nästa år kan lyfta ytterligare 12 % på 12x120´ = 172 800 i semesterersättning. Hon får alltså 1 612 800 kr i arbetsbefriad ersättning.

Därtill kommer sociala kostnader för regionen på ytterligare cirka 50 %, vilket ger en total kostnad om cirka 2,4 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande har direktören även fått extra ersättning med 440 000 kr för någon typ av beredskap t o m februari i år som ska vara kollektivavtalsreglerad.

Hur väl den är dokumenterad framgår inte av meddelandet. Tillsammans med semesterersättning och sociala avgifter ger det en ytterligare kostnad för regionen om drygt 600 000 kronor.

Är då den skriftliga överenskommelsen bindande för regionen? I regionstyrelsens delegationsbestämmelser står att regiondirektören får besluta dels om att ”avskeda, säga upp och stänga av personal.” och dels ”Avgångsvederlag”.

Det framgår direkt av ordalydelsen i överenskommelsen att det är direktören som säger upp sig själv, alltså är det inte fråga om vare sig avskedande eller uppsägning från regiondirektörens sida. Hälso- och sjukvårdsdirektören är arbetsbefriad det vill säga inte avstängd. Det utgår lön under uppsägningstiden som är ett år.

Det är alltså inte fråga om ett avgångsvederlag. Frågan som regionstyrelsens ledamöter måste ställa sig är då om regiondirektören med bindande verkan för regionen på eget bevåg utan delegation kan besluta på sätt som framgår av överenskommelsen.

Tyvärr verkar de inte särskilt intresserade av detta utan mest glada över att hälso- och sjukvårdsdirektören inte är kvar.

Mats Elkott

Powered by Labrador CMS