Förtätningen av Gustav III:s torg går emot översiktsplanen och skadar riksintresset - allmänheten måste agera nu!

Fram till 21 april har allmänheten möjlighet att yttra sig om planerna på att förtäta Gustav III:s torg. För att yttra sig så ska man skicka ett mail till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadressen: [email protected]

Publicerad

Till ändringen av detaljplanen följer ett förslag att förtäta torget med kontorshus, hotell och bostäder. I grunden handlar det om att ta det befintliga torget och ändra det till två stadskvarter.

Det är positivt med en utveckling av Gustav III:s torg, men inte den som idag planeras. Det är allvarligt att man tycks varit alldeles för fokuserad på att få bort bussterminalen, att man inte övervägt vad som är lämpligt att ersätta den med. 

Det saknas ett helhetsgrepp och framtidsperspektiv i planeringen av staden. Om man har för avsikt att Östersunds befolkning ska öka i framtiden med fler människor som rör sig i stadskärnan, så finns det ett behov för öppna offentliga ytor inom den täta bebyggelsestrukturen i centrum.

Det förslag som presenteras i granskningen nu med hotell, kontorshus och bostäder strider mot ställningstaganden i den 2014 antagna Översiktsplanen för Östersund (Översiktsplan 2040) och skadar riksintresset.

I Översiktsplanen finns tidigare ställningstaganden såsom att: “Bygg vidare på stadens måttfulla skala med spännande och varierande arkitektur” och “Utgå från stadens karaktärsdrag så att skillnaden mellan landmärken och bebyggelsemassan i centrum fortsätter att vara tydlig”.

I detta så bryter förslaget rakt mot översiktsplanen då volymen och antalet våningar markant avskiljer sig från närliggande bebyggelse, samt att ingreppet i stadsbilden och kulturmiljön slår ut framträdande byggnaders ställning där respektavståndet inte tas hänsyn till, såsom Biblioteket (klassat som kulturhistoriskt särskilt värde A) och Gamla Teatern (utpekat byggnadsminne enligt kulturminneslagen och värdebärande element för riksintresset Östersunds stad). 

Det bör först ha upprättats och antagits en fördjupad översiktsplan för Östersunds centrum, som tar ett helhetsgrepp av stadskärnan och tillåter en förtätning av Gustav III:s torg. 

Förslaget som det är nu ämnar att bygga igen det historiska torg som i den ursprungliga stadsplanen varit en öppen offentlig plats, och innebär stora förändringar av stadsplanen som påverkar riksintresset negativt. Istället bör en tydligare koppling mellan stadskärnan och universitetet föreslås, där Gustav III:s torg utformas till den allmänna plats den en gång var tänkt som, vilket inte utesluter viss byggnation på torget.

Gestaltningen av de nya byggnaderna i förslaget som ska ersätta torget är av strikt generisk karaktär och har inte utformats med hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Förslaget innebär även att flertalet av de träd inom fastigheten längs Rådhusgatan och Hamngatan som omfattas av biotopskyddet 7 kap 11 § miljöbalken måste fällas. Istället så bör befintlig växtlighet så långt som möjligt bevaras och kompletteras med ytterligare plantering för en positiv inverkan på stadsrummet.

Därutöver är det högst tveksamt att funktionerna i förslaget som kontor och hotell har någon framtida efterfrågan, då man har planer på att renovera och bygga upp lokaler i Rådhuskvarteret som kommer tillåta upp mot 600 kontorsplatser.

I spåren av pandemin där många väljer att arbeta hemifrån och där Östersunds kommun inte har några planer på att utöka personalstyrkan med flera hundra anställda på kontoret är det högst osannolikt att det finns behov för ytterligare kontorslokaler. Något akut behov av verksamhetslokaler är också högst tveksamt då det redan finns tomma lokaler i stadskärnan. 

I slutändan så avspeglar arkitekturen och den byggda miljön våra principer och värderingar, man kan då fråga sig vad ett förtätat torg med hotell och kontorshus berättar om vårat samhälle idag.

Vad föreslår jag själv? - En öppen torgyta som omgärdas med beplantning och skapar en inbjudande mötesplats i navet mellan Rådhusgatan, Centrum och universitetet. Längs med Kyrkgatan anläggs en långsmal byggnad i suterräng som innefattar offentliga verksamheter till gagn för aktivitet på torget. Inspiration till torget: Kungsträdgården och Mariatorget i Stockholm.

David Grahn Hellberg, Arkitekt

Powered by Labrador CMS