Allt som återstår av den gamla spritfabriken är en stor hög tegel och stenkross.
Allt som återstår av den gamla spritfabriken är en stor hög tegel och stenkross.

En av länets mest förorenade platser saneras

JÄRPEN (JT) Saneringen av Järpens industriområde har pågått sedan sommaren 2020. Åtgärderna görs för att eliminera akuta och långvariga hälsorisker, minska läckaget av föroreningar i Järpströmmen och göra vattendragets stränder tillgängliga för allmänheten utan risker för människor eller djur.

Publicerad

Industriområdet i Järpen har sedan tidigare pekats ut av Naturvårdsverket som en av Jämtlands giftigaste platser. Redan 2004 tog Åre Kommun på sig att ta fram en handlingsplan för saneringen av föroreningarna som orsakats av den industriverksamhet som bedrivits i området sedan 1880-talet. Bland annat har det handlat om att sanera efter den sulfitfabrik som tidigare funnits på platsen. Vid sulfitfabriken användes svavelkis vid syratillverkningen, vilket genererade så kallad kisaska.

Kisaska är ett avfall från sulfitprocessen som ofta har höga halter av arsenik och tungmetaller. Således har det inom området påträffats förhöjda halter av främst arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Även den intilliggande Järpströmmen, som är en del av Indalsälvens avrinningsområde, har påverkats av föroreningen. I slutet av juni 2019 beviljades Länsstyrelsen i Jämtland 44 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för att saneringen ska kunna genomföras.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit på sig att vara huvudman för arbetet. Mellan juli - september 2020 pågick rivningen av den gamla spritfabriken som finns på området. Därefter genomfördes rivning och sanering av det förfallna industrispåret längs en sträcka på ungefär 900 meter. Vid den saneringen omhändertogs knappt 6000 ton kisaska och drygt 200 ton kreosotimpregnerade slipers. Tobias Berglin, projektledare för SGU säger att det faktiska saneringsarbetet för den andra planerade etappen inte inletts än men att en entreprenör har upphandlats och att det som nu sker är förberedelser inför saneringen.

– Saneringen har inte kommit igång skarpt riktigt än men häromveckan hade vi ett startmöte. Det vi ska få på plats är bitarna kring arbetsmiljö, tidsplan och resursplan. Under vecka 27 och 28 ska det förhoppningsvis inledas arbete med att ställa i ordning hanteringsytor och kanske påbörjas avverknings arbete där det röjs sly som kan vara i vägen för saneringsarbetet, säger Tobias Berglin.

Järpströmmen, som rinner längs med industriområdet har också påverkats av föroreningarna. Tobias Berglin berättar att det finns en mätbar skillnad uppströms och nedströms industriområdet men att inga effekter av den skillnaden påvisats.

– Det finns ett stort utredningsmaterial men inte i första hand för att strömmen är särskilt utsatt. Vi har mätt att det sker ett litet haltpåslag när Järpströmmen passerar industriområdet. Flödet i Järpströmmen är inte så stort och när det vattnet sedan blir utspätt med kraftverksvattnet är det inte en mätbar skillnad, säger Tobias Berglin.

Vad som ska hända med fastigheten när saneringsarbetet är färdigt är i nuläget oklart och Micael Fredriksson, mark- och exploateringsingenjör på Åre kommun berättar att arbetet med detaljplanen för området är igång.

Detaljplanen ska ut för samråd och det blir förmodligen strax efter sommaren. Saneringsarbetet fortsätter och det är uppskattningsvis två tredjedelar av området som är sanerat där resterande tredjedel saneras under och efter sommaren, säger Micael Fredriksson.

Vilken typ av företag som kan tänkas etablera sig på platsen går enligt Micael Fredriksson i nuläget inte att säga men att det kan antas att det blir ett område för mindre industri.

– Det blir ett småindustriområde när det blir möjligt att bygga. Företaget Norrmontage har behov av ytor så de kan säkert vara intresserade. Jag tror inte det kommer röra sig om någon storindustri utan snarare exempelvis snickeriföretag med ett fåtal anställda som behöver utrymme, säger Micael Fredriksson.

Arbetet kommer igång efter sommaren och väntas vara klart 2022.
Arbetet kommer igång efter sommaren och väntas vara klart 2022.

Powered by Labrador CMS