Förändring kräver utveckling!

Den pandemi vi genomlider gör det tydligt att vi behöver utveckla primärvården för att stå bättre rustade i framtiden. Förändringar i vårt län kräver att vi även utvecklar andra delar inom vårt ansvarsområde.

Publicerad

En av de viktigaste utvecklingsinsatser vi arbetar med just nu är hur vi använder läkarkompetensen i samarbete med våra kommuner i länets alla särskilda boenden. Tillsammans med kommunerna ska vi förbättra den vård som ges.

Vi ska även utveckla primärvården på ett sätt som ökar ansvarstagandet för den akuta vården hos alla hälsocentraler samt att skapa incitament som flyttar den vård som går, från sjukhuset till hälsocentralerna.

En avgörande faktor för att vi ska utveckla den vård som primärvården ansvarar för är kontinuitet och därför vill vi utveckla vårdvalet så att det bidrar till att kontinuiteten i vårdkontakterna ökar hos alla hälsocentraler.

Inom tandvården ser vi tyvärr en utveckling där vi får färre tandläkare som erbjuder vård till barn och unga vuxna och här behöver vi göra förändringar så att vi vänder den utvecklingen. Vi vill få fler som driver tandläkarkliniker runt om i länet så att tillgängligheten ökar.

Dessa utvecklingsarbeten är mycket viktiga för att det ska vara möjligt att leva och bo i hela vårt län!

Eva Hellstrand (C)                 Elise Ryder Wikén (M)          Lars-Erik Olofsson (KD)  Lennart Ledin (L)                  Karin Thomasson (MP)         Tom Silverklo (C)                

Powered by Labrador CMS