Demokratin – värd att värna varje dag

Publicerad

Den 26 januari 2021 är det 100 år sedan riksdagen fattade det andra och avgörande grundlagsbeslutet som möjliggjorde kvinnlig rösträtt. Kommittén Demokratin 100 år vill uppmärksamma detta genom att uppmana alla medborgare att engagera sig i demokratin.

Vi har mycket att vara stolta över - ett högt valdeltagande, 87,2 procent i riksdagsvalet 2018, de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade och tilliten är hög mellan människor och till våra demokratiska institutioner. Kanske är det därför många av oss tar demokratin för given trots att den på global nivå är på tillbakagång sedan flera år.

Antalet demokratier i världen har minskat de senaste tio åren och för första gången sedan 2001 är autokratier i majoritet i världen. Endast en tredjedel av världens befolkning lever i demokratier och EU-landet Ungern klassas inte längre som en demokrati. Där, och i andra länder, har högerpopulistiska ledare fått makten i demokratiska val och sedan gradvis nedmonterat demokratin inifrån. Även om Sveriges demokrati är stark är vi inte immuna mot den här typen av förändringar och vi måsta vara vaksamma på de utmaningar som finns.

Desinformation och propaganda sprids snabbt och brett i sociala medier och kan påverka den fria åsiktsbildningen i lokala, nationella såväl som globala frågor. Olika verklighetsbilder gör det svårare för människor att förstå varandras perspektiv. Hot och hat har blivit vardag för många politiker, journalister och andra som uttalar sig offentligt. Detta riskerar att leda till att färre tar på sig rollen som förtroendevald och att journalister undviker att granska och rapportera om vissa frågor.

En annan utmaning handlar om att många människor inte känner sig inkluderade i demokratin, de upplever att de saknar förmåga att påverka samhället eller att göra sin röst hörd. Ett sådant utanförskap kan leda till minskad tillit mellan människor och till minskat förtroende för demokratin och våra demokratiska institutioner. Samtidigt som det finns områden med ett valdeltagande på över 90% finns det områden där valdeltagandet är lägre än 50%. Detta måste tas på allvar.

En tredje utmaning handlar om antidemokratiska krafter, i Sverige och utomlands, som vill skada demokratin. Det finns extremistiska miljöer där rekrytering pågår och där individer använder våld, hot och trakasserier mot politiker, samhällsföreträdare och minoritetsgrupper.

Den globala pandemin har utsatt vårt samhälle för svåra påfrestningar som ekonomiska förluster och arbetslöshet. Dessutom har bland annat vår mötesfrihet och rörlighet inskränkts. Vi vet ännu inte vilka konsekvenser detta får för demokratin, men vi vet att möten mellan människor är en förutsättning för en vital demokrati.

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att genomföra aktiviteter för att uppmärksamma och stärka demokratin. Vi ser en enorm kraft i allt engagemang för demokratin som finns i det civila samhället, i kommuner, regioner, offentlig förvaltning och inom näringslivet. Ett tecken på detta är att närmare 100 olika aktörer har undertecknat kommitténs Deklaration för en stark demokrati, en avsiktsförklaring för att främja demokratin, där varje aktör gör konkreta demokratiåtaganden.

En förutsättning för att engagera sig är kunskap om hur demokratin fungerar. För att öka kunskapen har kommittén tagit fram en Demokratistuga. Den är ett mobilt kunskapscenter som - när så är möjligt - ska besöka de flesta län i landet i samarbete med länsstyrelserna.

Vi behöver alla engagera oss i vår demokrati och för våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Politiska partier, kommuner, regioner, civilsamhället, trossamfund, offentliga aktörer och företag har alla ett ansvar för att skydda och utveckla vår demokrati. Även som medborgare har vi ett ansvar och en skyldighet. Våga säga ifrån när fördomar, förakt och hat kommer in i vardagssamtalet! Gå med i ett politiskt parti, en förening eller driv en sakfråga.

Det är nu vi ska engagera oss för demokratin!

Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år Lena Posner-Körösi, demokratiambassadör Emma Frans, demokratiambassadör Rosaline Marbinah, demokratiambassadör

Powered by Labrador CMS