C: Nu krävs rejäla infrastruktursatsningar i Jämtland Härjedalen

Att snabbt och säkert och miljövänligt kunna ta sig till och från Jämtland Härjedalen är avgörande för hela näringslivet och i synnerhet för besöksnäringen.

Inom kort ska en ny nationell plan för landets infrastruktur de närmsta 12 åren klubbas av regeringen. Jämtland Härjedalens förmåga att fortsätta utvecklas bygger i hög utsträckning på vilka strategiska beslut som fattas inom ramen för nationell plan för Sveriges infrastruktur. Då kan inte Trafikverkets förslag ligga till grund för beslutet. I detta förslag finns det inte mycket som förbättrar eller förstärker infrastrukturen i Jämtland Härjedalen. En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande region.

I Tröndelag satsas nu över 2 miljarder på elektrifiering och förstärkning av Meråkerbanan som via Mittbanan förbinder Sverige och Norge. Detta öppnar upp en stor potential för en

gränsöverskridande grön godskorridor mellan Atlanten och Östersjön, Atlantbanan. Men då krävs även rejäla satsningar på svenska sidan i kapacitets och hastighetshöjande investeringar på Mittbanan och Norra Stambanan. Åtgärder som med full kraft också skulle understödja Jämtland Härjedalens högst prioriterade länsgemensamma mål, 4 timmar med tåg Östersund – Stockholm.

Även Inlandsbanan är en mycket viktig del av järnvägsinfrastrukturen i länet. Här behövs en omedelbar uppräkning av drift och underhållsbidraget. Banan behöver också en total upprustning för att kunna möjliggöra ett välfungerande grönt godstransportsystem i norra Sveriges inland. Dessutom har Inlandsbanan potentialen att avlasta och skapa redundans i hela norra Sveriges järnvägssystem.

I dagsläget lider de flesta vägar i vår region av bristande underhåll och trafiksäkerhetsutmaningar. Därför behövs betydligt mer pengar till underhåll, viltstängsel och mitträckessepareringsåtgärder (på våra europavägar). Vi kommer inte att acceptera hastighetssänkningar som åtgärd för trafiksäkerhet eller undermåligt underhåll. Det behövs en ny modell för hur medlen till vägunderhåll ska fördelas. Omfattningen av vägnätet i norr och faktisk trafikmängd behöver ges större vikt.

Att komma fram snabbt och säkert och miljövänligt är viktigt, även på landsbygden. Bra arbets- och skolpendling är betydelsefull för alla invånare och för länets attraktionskraft.

Att snabbt och säkert och miljövänligt kunna ta sig till och från Jämtland Härjedalen är avgörande för hela näringslivet och i synnerhet för besöksnäringen.

Jämtland Härjedalen är en region i snabb och stark tillväxt. Infrastrukturen är en avgörande framtidsfråga för vårt län. Vi arbetar fortsatt mycket fokuserat för att hela Jämtland Härjedalens ska ha rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas och att länets transportpolitiska mål ska uppnås.

Jörgen Larsson (C) Ordförande Kollektivtrafikutskottet Jämtland/Härjedalen

Tom Silverklo (C) Riksdagskandidat Jämtland/Härjedalen

Hanna Wagenius (C) Riksdagskandidat Jämtland/Härjedalen

Powered by Labrador CMS